BEC, MGCP, Ministry, PREX {0} Add your reply?

Full Editorial for Tambuli

{ Tags: , , \ Feb21 }

The Tambuli Newsletter didn’t have enough space so I had to reduce image sizes and cut off some parts from the article I prepared.  The image that was reduced shows how the PREX graduates move from the basic program to the BEC Ministry program.  Click on the image for a larger view.

The full editorial is found below.  It is written in Tagalog and its singular merit is that it presents a translation of some key paragraphs from Evangelii Nuntiandi, the papal document that inspired Fr. Gallagher, SJ to create the Parish Renewal Experience.

Pagkatapos ng PREX, ano?

“Pagkatapos ng PREX, ano?” Ito ang kadalasang tanong ng mga nakatapos ng Parish Renewal Experience sa ating parokya. At ang kasagutan sa tanong na ito ay akmang-akma sa diwa ng ENangelii Nuntiandi (Ang Pagpapahayag ng Bagong Balita), ang dokumentong nagbunsod kay Fr. Gallagher upang likhain ang PREX. Ang dokumentong ito ay tungkol sa misyon ng Iglesya, ang Ebanghelisasyon: “Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa; bautismuhan niyo sila sa Ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.” “Kung paanong isinugo ako ng Ama ay isinusugo ko rin kayo”. “Para sa Iglesya” ani Paul VI “ang kahulugan ng Ebanghelisasyon ay ito — dalhin ang mabuting balita sa lahat ng uri ng tao upang sa pamamagitan ng impluwensya nito ay mapagpanibago ang kalooban ng bawa’t isa at magkaroon ng isang bagong sangkatauhan” (EN 18).

Ang “Talk No. 11″ ng PREX na idinadaos isang linggo pagkatapos ng PREX graduation ay tungkol sa temang ito. Ang Kristiyano ay bininyagan upang maging bahagi ng Katawan ni Kristo, ang Iglesyang laganap sa lahat ng mga bansa. Sa kanyang binyag ay tinanggap niya ang liwanag ni Kristo upang siya, kasama ng buong Iglesya ay magsilbing liwanag din para sa mundo. “Kaya nga pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.” (Mt. 6:15) “Maging handa kayong lagi na ipaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo ang tungkol sa inyong pag-asa, na may kaamuan at paggalang.” (1 Pet. 3:15). Sa ENangelii Nuntiandi ay tinalakay ng nasirang Papa Paul VI ang tatlong hakbang ng ebanghelisasyon: (a) ang tahimik na pagsaksi (b) ang pagsaksing may pananalita, at (c) ang paghubog ng iba pang saksi. Ang tatlong hakbang na ito ay tumutugma sa pakay ng ebanghelisasyon:

Ang pakay ng ebanghelisasyon ay ang pagbabago ng kalooban ng tao, at kung ito’y kailangang sabihin sa isang talata lamang, ang pinakamagandang pagkakasabi ay ganito: “Ang Iglesya ay nagpapahayag ng mabuting balita kapag sinisikap niyang magpapanibago, sa pamamagitan lamang ng maka-Diyos na kapangyarihan ng mensaheng ipinapahayag niya, ang personal at kolektibong pagunawa ng tao, ang kanilang mga gawi at gawain, ang sarili nilang pamumuhay, kalagayan at lipunan.” (EN, 18)

Ang mahalaga ay ang Ebanghelisasyon ng Kultura at mga kultura ng sangkatauhan (hindi sa kaparaanang dekoratibo lamang, na para bang pakitang-tao lamang, kundi sa paraang tumitimo ng malalim hanggang sa kaibuturan ng puso), sa pagkakahulugang malawak at mayaman na ibinigay dito ng Gaudium et Spes: ang laging umpisa nito’y ang tao, ay laging bumabalik sa pakikipag-ugnayan ng bawa’t tao sa isa’t-isa at sa Diyos. (EN 20)

Tahimik na pagsaksi. Ito ang unang hakbang ng ebanghelisasyon (EN 21). Sa pamamagitan ng maka-Kristiyanong pamumuhay na naka-angkla sa tunay na pananalig at pagasa, ang Kristiyano ay sumasaksi na sa bagong-buhay na dulot ni Kristo. Sa kanyang araw-araw na pamumuhay ay ipinapakita niya ang pagunawa at pagtanggap ni Kristo, ang kanyang pakikisama ay para sa ikabubuti at ikararangal ng tao, at siya’y may mga sinasaligang “values” na mas mataas na antas keysa ordinaryo. Kahit ang kanyang pananaw sa buhay, dahil ito’y nagmumula sa isang pananampalatayang nagpapalim sa kanyang pagunawa sa mundo, tao at buhay araw-araw, at prinsipyong gabay niya sa pamumuhay ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang tanggapin ang mga dagok ng buhay ng hindi nawawalan ng pag-asa. Ang makakakita sa kanya’t makakasalamuha niya araw-araw ay magtataka: Ano ba ang kanyang pananaw sa buhay? Ano ang kanyang sinasaligang prinsipyo ng buhay? Ang pagtatakang iyan ay mauuwi sa tahasang pakikipag-usap. Sa malaon ay may lalapit sa ating Kristiyano at magtatanong. Ito ang pagkakataon para sa ikalawang hakbang: ang pagsaksi sa salita.

Pagsaksi sa Salita. Ang pagsaksi ng tahimik bagama’t napakaganda at hindi sapat. “Ang Mabuting Balita na ipinahahayag sa pamamagitan ng payak na pamumuhay, sa malaon ma’t madali ay kailangang maipahayag sa salita ng buhay. Hindi tunay ang ebanghelisasyon kung ang pangalan, ang mga turo, ang buhay, ang mga pangako, ang paghahari at ang hiwaga ni Hesus ng Nazareth, ang Anak ng Diyos, ay hindi naipahayag.” (EN, 22). At ang pahayag ay dapat tanggapin at para sa nakikinig ay maging dahilan ng kaniyang pagsapi sa Iglesya.

Ang pagpapahayag ay umabot na sa kaganapan kapag ito’y pinakinggan, tinanggap at inako, at kapag ito na ay binibigyan na ng tunay na pagsalig ng kung sinuman ang tumanggap nito. Pagsalig sa mga katotohanang ipinaalam ng Panginoon sa kanyang awa; pagsalig sa programa ng buhay — isang buhay na mula ngayon ay nabago na — na Siya rin ang nagbigay. Sa madaling sabi, pagsalig sa kaharian, sa “bagong mundo”, sa bagong kalagayan, sa isang bagong pag-iral, pamumuhay, pamumuhay sa isang sambayanan na nagmula sa Bagong Balita. Ang pagsalig na ito, na hindi dapat manatiling hanggang sa isip lamang, ay nagkakaroon ng kaganapang sa pagpasok sa sambayanan ng mga nananampalataya. Kaya nga yung mga nagbago na ng buhay ay pumapasok sa isang sambayanan na isa ring sakramento ng pagbabago, tanda ng isang bagong buhay: ang Iglesya, sakramento ng kaligtasan… Sa dinamismo ng ebanghelisasyon, ang taong tumanggap sa Iglesya bilang Salita na nagliligtas ay magpapakita ng kanyang pagtanggap sa mga sumusunod na gawing sakramental: pagsalig sa Iglesya, pagtanggap ng mga sakramento na nagpapakita at nagtataguyod sa kanyang pagsalig, sa pamamagitan ng mga grasya na idinudulot ng mga ito. (EN 23)

Ang paghubog sa iba pang saksi. Ayon kay Pope Paul VI, ang tunay na sukatan ng ebanghelisasyon ay ito: ang taong tumanggap ng pahayag at sumapi sa Iglesya’t nagumpisa ng tumanggap ng mga sakramento ay maguumpisa ring maging saksi para kay Kristo. “Hindi maaaring mangyari na ang isang taong tumanggap sa Salita at ibigay ang sarili sa Kaharian ay hindi rin nagiging saksi ng Salita at hindi ipapahayag ang Paghahari ng Diyos.” (EN, 24) Sa madaling sabi, ang pagsaksi ng isa ay dapat magbunga pa sa iba pang saksi.

Mula sa PREX Tungo sa BEC

Ang tatlong hakbang ng ebanghelisasyon na ipinapaliwanag sa ENangelii Nuntiandi ay makikita rin sa proseso ng PREX. may mga tagapagturo na ibabahagi ang kanilang buhay-pananampalataya (saksi ng salita), at may maniniguro na ang mga tumanggap ng salita ay maging aktibo sa kanilang panibagong pagsapi sa Iglesya (paghubog sa iba pang saksi) at ang mga nakatapos naman ng programa ay pababalikin sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang sa kanilang tahimik at makatotohanang pagsaksi kay Kristo ay magsilbi silang asin at harina para sa kanilang pook na tinitirhan (tahimik na pagsaksi). Sa ganitong paraan, ang “dinamismo ng ebanghelisasyon” ay nagkakaroon ng konkretong kaganapan sa PREX.

Ngayong mga panahong ito ng implementasyon ng ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas (PCP II), ang hamon sa pagpapanibago ng buhay-Iglesya ay ito: ang lumikha ng mga maliliit na sambayanang Kristiyano kung saan masasalamin ang Iglesya sa kanyang kapatiran, paninilbihan at pagkakaisa. Sa madaling sabi, ang pagllkha ng mga espasyo sa lipunan kung saan mababanaag at mararanasan ang paghahari ng Diyos. Ang modelo ng BEC — Basic Ecclesial Communities — ay tinanggap ng PCP II bilang paraan sa pagtataguyod ng isang napagpanibago at nagpapanibagong Iglesya dito sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit sa mga diyosesis at parokya sa ating bansa ay nagsasagawa ng mga programa para sa ikapagtataguyod ng BEC. Ito ang direksyon ng kalakhang Simbahan; ito rin ang magiging direksyon ng ating parokya.

Nitong mga huling araw, ang PREX Secretariat ay naging abala sa isang gawain na inaasahang magbigay ng kakayahan sa ating mga Parish Renewal Experience na makalikha ng mga BEC cell groups sa lahat ng sulok ng ating parokya. Matagal ng nakalutang ang ideya na ang PREX ang natural na paraan para sa paglikha ng BEC sa ating parokya, nguni’t ngayon pa lamang nagkaroon ng mga “training modules” na angkop para sa ganitong pakay. Nakatulong pang malaki ang pagbabago ng “organizational setup” ang parokya nang ilipat ng Kura Paroko ang tungkuling palaganapin ang BEC sa PREX Secretariat sa huling pagpupulong ng Parish Pastoral Council. Kaya nga mula nuong ika-1 ng Pebrero ay inumpisahan ng BEC Ministry ang lingguhang pagsasanay ng mga taong posibleng manilbihan bilang mga Lingkod-BEC. Ang grupo ng Batch 79 ang unang pinasali sa gawaing ito; ang iba pang grupo ay pasasalihin pagkatapos nilang kumpletuhin ang paninilbihan sa ating mga paaral tuwing ikalawang buwan. Sa pagdagdag ng BEC Ministry bilang isang komponente ng PREX sa ating parokya, magkakaroon ng patuloy na paghubog ang ating mga PREX graduates. Aming inaasahan na sa paglitaw ng mga maliit na BEC “cell groups” sa ating parokya ay mahihikayat nating bumalik iyong mga napagtapos na natin ngunit sa kadahilanang hindi natin alam ay hindi nakapagpatuloy sa kanilang mga resolusyon at hindi na rin natin muling nakita.

The Tambuli Newsletter’s motto is “Evangelizati evangelizantes”. In Tagalog, “Silang tumanggap ng Mabuting Balita ay sila ring nagpapahayag nito”. The motto not only illustrates how convenient Latin as a language is. It also shows great versatility in nuance. The phrase can also be translated “Kaming tumanggap ng Mabuting Balita ang mga nagpapahayag nito.”

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Email This Post Email This Post |Print This Post Print This Post

Related Posts

  • No related posts found.

Comments are closed.

© 2018 The Mystical Geek. Created by miloIIIIVII.
With 54 queries in 0.658 seconds.
Valid CSS 2.1. | Valid XHTML 1.0
404 posts within 33 categories, 265 tags and 31 widgets.